Publicaties In de Pers

Houtwereld, 5|2020

De overheid wil dat het Nederlandse bosareaal met 10% (circa 37.000 hectare) is gegroeid in 2030. Dat is nodig voor herstel van biodiversiteit en de circulaire economie. Naast recreatie, beleving en educatie moet er ruimte zijn voor een lichte toename van de houtoogst. Is er in Nederland genoeg duurzaam beheerd bos? En is dat voldoende en van een dusdanige kwaliteit om op grote schaal te bouwen met hout?

Houtwereld, 2|2020

Nederlandse importeurs streven ernaar hun houtinvoer 100% duurzaam te maken. Tegelijk is het certificeren van hardhout in tropenlanden (te) duur en wil de eindgebruiker er niet extra voor betalen. Het aandeel van gecertificeerd tropisch hardhout neemt dus af. Daarom vragen we vier organisaties: Is 100% duurzaam geproduceerd hout haalbaar of een utopie? Is de daling van het aandeel duurzaam tropisch hout een trendbreuk? En wat is daaraan te doen?

 

Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2020|1

stad-en-groen.nl, 4 december 2019

nwst.nl, 5|2019

PERSBERICHT
Rozendaal, 5 september 2019

Informatiebijeenkomst over Bosbrigade Nunspeet op 21 september

Bij erfgoed denken we vaak aan monumentale gebouwen. Minder bekend is dat bossen veel erfgoed herbergen, zoals grafheuvels, monumentale bomen, lanen, wildwallen en ijzerkuilen. De gemeente Nunspeet, Stichting Probos en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseren op zaterdag 21 september een informatiebijeenkomst over landschappelijk erfgoed in de bossen rond Nunspeet. De wens is om met betrokken bewoners een zogenaamde Bosbrigade Nunspeet op te richten om het erfgoed in de Nunspeetse bossen te behouden voor de toekomst. Iedereen is van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats van 9.00 tot 12.00 uur in de Bijentuin, Eperweg 57 in Nunspeet. Aanmelden is niet nodig.

Lees meer...

5 juli 2019

Bijna 20 jaar lang heeft het Groenfonds nieuwe bosaanleg in Nederland gestimuleerd met een bijdrage uit zijn Bosklimaatfonds. De boseigenaren verhuurden de CO2-vastleggingscapaciteit van het bos aan het Groenfonds. Stichting Probos was al die jaren partner van het Groenfonds voor de beoordeling van de bebossingsplannen en de berekening van de CO2-vastlegging.

Het resultaat mag er zijn: meer dan 2.600 nieuwe hectares bos erbij. Omdat de mogelijke verkoopprijs van een ton CO2 nog steeds niet opweegt tegen de kosten van het Bosklimaatfonds, heeft het Groenfonds in overleg met het ministerie van LNV besloten het Bosklimaatfonds definitief af te sluiten. De bossen blijven, die vallen allemaal onder de Wet Natuurbescherming. Ook het uitgekeerde geld voor de huur blijft voor de boseigenaar. De boseigenaren krijgen alleen zelf weer zeggenschap over de CO2 die hun bos vastlegt.

Lees meer...

www.pianoo.nl

Houtwereld, 10|2019

NPO Radio 5 | 4 juni 2019

Stad+Groen, 3|2019

Tags

NOS | 15 mei 2019

Nieuwe Oogst | 13 april 2019

PERSBERICHT
Zundert/Wageningen, 11 april 2019

Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie en waterschap Brabantse Delta zijn een samenwerking gestart om in het kader van klimaatslim landgebruik waterbergingen in te zetten voor de teelt van houtige biomassa en te werken aan klimaatslimme landschapsinrichting. Door middel van een pilot willen beide organisaties bijdragen aan lokale duurzame kringlopen, het landschap versterken en een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. De pilot wordt ondersteund door Stichting Probos en ZLTO.

Lees meer...

Kiplekker in het bos
Resource | 13 2019

Onderzoek naar vermindering uitstoot broeikasgassen
Wageningen World | 1 2019

Pluimveekrant | maart 2019

de bosbouw | 22 november 2018

PERSBERICHT
Wageningen, 23 oktober 2018

Aziatische duizendknopen bezorgen veel terreineigenaren en overheden hoofdbrekens. De negatieve impact van deze soorten wordt breed erkend en er is behoefte aan een uniform gedragen strategie om duizendknopen te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen. Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise starten met het ontwikkelen van een landelijk toepasbaar en breed gedragen protocol met onder meer handreikingen en richtlijnen voor bewustwording, beheersing en voorkomen van verspreiding van Aziatische duizendknopen.

Lees meer...

label