Projecten Gegevensvoorziening

Probos vult jaarlijks de internationale houtenquêtes (Joint Forest Sector Questionnaire, JFSQ) voor Nederland in t.b.v. UNECE, FAO, EU, Eurostat en ITTO en treedt daarbij op als nationaal correspondent.

Lees meer...

Probos heeft in opdracht van het Ministerie van I&M in 2006 en in 2009 een marktstudie uitgevoerd naar het aandeel duurzaam (en legaal) geproduceerd hout op de Nederlandse markt. In 2012 wordt het marktaandeel opnieuw in beeld gebracht. Gekoppeld aan en, waar mogelijk, ingebed in deze basis marktmeting wil IDH (Initiatief Duurzame Handel) graag weten wat het land van herkomst van het aandeel gecertificeerd en niet gecertificeerd tropisch hout (gezaagd hout en plaatmaterialen) op de Nederlandse markt is.

Lees meer...

In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt Probos jaarlijks de Nederlandse houtbalans op. De houtbalans, volgens de PBL specificaties, wordt door PBL gebruikt om het overheidsbeleid te toetsen en de Nederlandse voetafdruk te bepalen.

Lees meer...

In opdracht van de Canadese ambassade wordt elk kwartaal een overzicht gegeven van ontwikkelingen in Nederland en Europa die relevant zijn voor de markt van Canadese houtproducten.

Lees meer...

De Boswet is grotendeels overgenomen in de nieuwe Natuurwet, maar er is wel een belangrijke verandering aangebracht. Deze verandering heeft betrekking op het feit dat bij de omvorming van bos in het kader van natuurontwikkeling er geen compensatie meer hoeft plaats te vinden.

Lees meer...

De sector Natuur, Bos, Landschap en Houtketen (NBLH) voert sinds 2009 werkzaamheden uit in het kader van het afgesloten Agroconvenant Schoon & Zuinig.

Lees meer...

IDH (the Sustainable Trade Initiative) has asked CBI (Centre for the Promotion of Imports from developing countries) to develop a tailored market intelligence product in the field of tropical timber. The IDH Tropical Timber program focuses on sustainable forest management.

Lees meer...

CBI (Centre for the Promotion of Imports from developing countries) provides up-to-date EU market insights. It is a valuable source of intelligence for exporters to prepare and maintain their export marketing activities. CBI has asked Probos to provide a scenario planning regarding the European Timber Regulation.

Lees meer...

Samen met Witteveen+Bos ondersteunt Probos de statistische verwerking van de gegevens uit de tweede Vlaamse bosinventarisatie.

Lees meer...

Door Probos is een rekenmodel ontwikkeld waarmee op relatief eenvoudige wijze het biomassapotentieel in een gebied kan worden berekend. Daarvoor zijn in de Nederlandse en buitenlandse literatuur groei- en oogstgegevens verzameld.

Lees meer...

Probos coördineert het Nederlandse deel van het Europese project Future Forest Monitoring (FutMon www.futmon.org). FutMon is het vervolg op het Forest Focus Meetnet waaraan Nederland vanaf het begin heeft deelgenomen en wordt gefinancierd vanuit het Life+ programma.

Lees meer...

Het is de vraag of de bossen en andere houtige beplantingen in de EU voldoende hout kunnen leveren om in de toekomstige vraag vanuit de traditionele houtsector en de energiesector te kunnen voorzien.

Lees meer...

Probos beheert in opdracht van het Expertisecentrum LNV de archieven.

Lees meer...

Probos inventariseert voor de VVNH het volume hout dat door haar leden wordt geïmporteerd. De nadruk ligt hierbij op het volume hout dat afkomstig is uit duurzaam gecertificeerd bos en dan met name om het hout dat met CoC certificaat wordt geïmporteerd.

Lees meer...

Lange tijd heeft Nederland een zelfvoorzieiningsbeleid gehad voor hout en houtproducten. Zoals we weten heeft dat beleid hopeloos gefaald, want de zelfvoorzieninsgraad is alleen maar teruggelopen.

Lees meer...

De VVNH heeft een ambitieus beleidsplan opgesteld met betrekking tot de handel in duurzaam geproduceerd hout. FORM en Probos zijn gevraagd om de uitvoering van dit beleidsplan voor te bereiden door middel van (landen)studies en het opstellen van werkplannen.

Probos is door Shell gevraagd om in beeld te brengen wat de stand van zaken is met betrekking tot de productie van biomassa in China aan de hand van literatuuronderzoek, interviews en wellicht een missie.

Aanleveren van specifieke Nederlandse bosstatistieken aan Jaakko Poyry

Lees meer...

Doel is het in beeld brengen van het biomassa-potentieel van de Europese bossen in relatie tot de verwachte vraag naar duurzame energie (electriciteit en warmte) en de mogelijkheden nagaan om de oogst van biomassa te stimuleren, zowel van onbenut boshout, de aanleg van nieuwe bossen en energieteelt in korte omloop bossen. Bovendien zal de potentiële bijdrage van boshout in Europa worden vertaald in termen van vermeden broeikasgas-emissies als een bijdrage aan het Kyoto-protocol.

Lees meer...

Het voormalige boekje Nederlands Bos in beeld is volledig herzien en opnieuw opgemaakt en als CD-rom vormgegeven. De meest actuele informatie over ons bos staat als platte tekst en in de vorm van een groot aantal tabellen en grafieken op www.bosinfo.nl (niet meer aanwezig) onder de knop “bos in beeld’.

Lees meer...

label