Projecten Gegevensvoorziening

De VVNH heeft Probos gevraagd de monitoring van de beleidsdoelstellingen voor het aandeel duurzaam geproduceerd hout opnieuw voor haar rekening te nemen. Voor de jaren 2010 t/m 2015 is deze monitoring inmiddels uitgevoerd.

Lees meer...

Doel van dit project is het actualiseren van de beschikbare gegevens over de hoeveelheden en de afzetkanalen van gebruikt hout (afvalhout) in Nederland. Daarbij gaat het om Nederlands afvalhout dat op de Nederlandse markt of in het buitenland wordt verwerkt. Geïmporteerd afvalhout blijft daarbij voor zover mogelijk buiten beeld. Er wordt een overzicht gegeven van de spelers op de afvalhoutmarkt en daarnaast worden de stromen op gedetailleerd niveau in beeld gebracht. Indien mogelijk wordt de verhouding tussen A- en B-hout inzichtelijk gemaakt.

Lees meer...

De partners binnen het Eco2Eco-project willen de door hen gesignaleerde problemen met de productie en commercialisering van hout op
een grensoverschrijdende manier aanpakken. Zij werken aan oplossingen voor het vermarkten van hout en houtige biomassa voor materiaalgebruik en bio-energie en voor de productie van kwaliteitshout.

Lees meer...

Voor de nabije toekomst wordt een sterk toenemende vraag naar hout verwacht. Dit wordt mede veroorzaakt door de Renewable Energy Directive (Europese Commissie) waarvan de doelstelling voor een groot deel door houtige biomassa vervuld moet worden.

Lees meer...

Probos heeft in opdracht van het Ministerie van I&M in 2006, 2009, 2012 en 2014 een marktstudie uitgevoerd naar het aandeel aantoonbaar duurzaam (en legaal) geproduceerd hout op de Nederlandse markt. In 2016 wordt het marktaandeel opnieuw in beeld gebracht.

Lees meer...

In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt Probos jaarlijks de Nederlandse houtbalans op. De houtbalans, volgens de PBL specificaties, wordt door PBL gebruikt om het overheidsbeleid te toetsen en de Nederlandse voetafdruk te bepalen. Binnen dit project wordt specifieke aandacht besteed aan de rol binnen de houtbalans van houtige biomassa die als brandstof wordt toegepast.

Lees meer...

In het kader van het VVNH-beleidsplan “Wijs met hout” voor de periode 2010-2015 heeft de VVNH Probos gevraagd de monitoring van de beleidsdoelstellingen opnieuw voor haar rekening te nemen. Voor de jaren 2010 t/m 2014 is deze monitoring inmiddels uitgevoerd.

Lees meer...

Op verzoek van Forest Europe voert Probos de review uit van hoofdstuk 6 in het rapport: State of Europe’s Forest 2015. Hoofdstuk 6 behandelt de Sociaal economische functies en condities die mede bepalend zijn voor duurzaam bosbeheer, zoals de bezitsstructuur, de bijdrage van de bos- en houtsector aan het BNP en bijvoorbeeld ook de openstelling van het bos voor recreatie en cultuurhistorische waarden.

Lees meer...

Voor de VVNH stelt Probos jaaroverzichten samen voor de import en export van hout en plaatmateriaal. Daarnaast schrijft Probos het jaarlijkse marktrapport dat de Nederlandse delegatie inbrengt in de Internationale Naaldhout Conferentie (ISC). Marktvoorspellingen voor de eerstkomende twee jaar maken hier onderdeel van uit. Ook wordt de jaarlijkse Joint ETTF & EOS statistical questionnaire ISC ingevuld.

Lees meer...

Op 4, 5 en 6 november 2015 organiseert de Koninklijke VVNH de International Softwood Conference in de Koepelkerk in Amsterdam. De gecombineerde ETTF en EOS marktenquête en de daaraan gelieerde marktrapporten van de verschillende deelnemende landen, vormen een belangrijke basis voor de inhoud van de ISC. Probos voert de gecombineerde ETTF en EOS marktenquête uit, verwerkt de gegevens en  rapporteert  de resultaten. Daarnaast zorgt Probos ervoor dat de landenrapporten die door de deelnemende landen worden opgesteld op tijd worden ontvangen en dat zij in het ISC’15 format worden omgezet en gepresenteerd.

Lees meer...

Probos vult jaarlijks de internationale houtenquêtes (Joint Forest Sector Questionnaire, JFSQ) voor Nederland in t.b.v. UNECE, FAO, EU, Eurostat en ITTO en treedt daarbij op als nationaal correspondent. Daarvoor verzamelt zij jaarlijks cijfers over de Nederlandse rondhoutverwerking en de handel in (houtige) biomassa. Daarnaast bewerkt en analyseert zij de de gegevens uit de CBS-handelsstatistieken voor hout, pulp en papier en karton en de producten die daarvan worden gemaakt.

Lees meer...

Elk jaar voert het LEI onderzoek uit naar de bedrijfsresultaten uit de particuliere bosbouw. Voor het laatste rapport is Probos gevraagd een essay te schrijven over nieuwe economische dragers.

Lees meer...

Op 5 maart 2013 is door diverse partijen het Houtconvenant ondertekend. In het Houtconvenant zijn afspraken gemaakt om te komen tot een grotere oogst van houtige biomassa in Nederland. In september 2013 is het Energieakkoord afgesloten, waarbij doelen zijn gesteld voor het aandeel hernieuwbare energie in Nederland.

Lees meer...

In het kader van het VVNH-beleidsplan “Wijs met hout” voor de periode 2010-2015 heeft de VVNH Probos gevraagd de monitoring van de beleidsdoelstellingen opnieuw voor haar rekening te nemen. Voor de jaren 2010, 2011, 2012, 2013 en eerste helft 2014 is deze monitoring inmiddels uitgevoerd.

Lees meer...

Probos heeft in opdracht van het Ministerie van I&M in 2006, 2009 en 2012 een marktstudie uitgevoerd naar het aandeel duurzaam (en legaal) geproduceerd hout op de Nederlandse markt. In 2014 wordt het marktaandeel opnieuw in beeld gebracht.

Lees meer...

In het najaar van 2014 brengt Probos in opdracht van het ministerie van I&M het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en papier dat in 2013 op de Nederlandse markt is gebracht in beeld. In 2006, 2009 en 2012 heeft Probos eenzelfde studie uitgevoerd.

Lees meer...

In opdracht van de Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) brengt Probos in samenwerking met De &D Consult het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Belgische markt in 2012 in beeld.

Lees meer...

Bij de verwerking van rondhout, gezaagd hout en plaatmateriaal door houtzagerijen, timmerfabrieken, meubelmakers en emballagebedrijven komen aanzienlijke hoeveelheden resthout vrij.

Lees meer...

Verbeteren van de rapportage over sociaal economische indicatoren in de Forest Europe enquête.

Lees meer...

Vanaf september 2012 tot en met september 2013 zijn inventarisatiewerkzaamheden uitgevoerd voor de 6de Nederlandse Bosinventarisatie (6de NBI). Dat is de opvolger van Meetnet Functievervulling bos (MFV bos) (officieus de 6de Nederlandse bosinventarisatie). Eind 2013 en begin 2014 zijn de gegevens geanalyseerd en in een database en rapport verwerkt

Lees meer...

label