Projecten Gegevensvoorziening

Betrouwbare statistieken en marktgegevens zijn van groot belang voor de kwaliteit van beleid, onderzoek en investeringsbeslissingen.  Lees meer...

Tags

Periodiek laat Staatbosbeheer een houtoogstprognose uitvoeren. Op basis van bosinventarisatiegegevens die betrekking hebben op de bossen in beheer bij Staatsbosbeheer, wordt met behulp van een model de toekomstige houtoogst ingeschat. Dat gebeurt onder verschillende scenario´s die van elkaar verschillen waar het gaat om de intensiteit van de kap en de wijze van kap (verjonging of uitkap). Staatsbosbeheer gebruikt de uitkomsten van de houtoogstprognose als referentie voor het te verwachten toekomstig oogstvolume en de samenstelling daarvan. De houtoogstprognose voor het jaar 2021 voert Probos in samenwerking met Borgman Beheer en Henny Schoonderwoerd uit.

Lees meer...

The aim of this study is to make further insightful the sustainability and legality of the import of tropical primary and secondary wood products by the EU27+UK. The seven main importing countries (Belgium, France, The Netherlands, Italy, United Kingdom, Germany and Spain) together represent approximately 90% of the EU28 primary tropical timber product import. The concentration of imports in these seven countries provides a strong lever for change. A rapid shift towards sustainable timber could have wide-ranging consequences for the world’s tropical forests.

Lees meer...

De KU Leuven heeft Probos gevraagd geanonimiseerde plotgegevens aan te leveren uit de 6de en 7de Nationale bosinventarisatie. De KU Leuven gebruikt deze gegevens om een methode voor het met behulp van satellietbeelden vaststellen van de boomsoortensamenstelling van het bos. Probos bewerkt de gegevens en levert deze in het gewenste format aan.

Lees meer...

De provincie Utrecht ontwikkelt op dit moment haar strategisch bosbeleid. In het kader daarvan heeft zij bij Stichting Probos geïnformeerd naar de beschikbaarheid van gegevens om de huidige toestand van het bos in de provincie inzichtelijk te maken.

Lees meer...

Er is de afgelopen tijd veel aandacht voor de vraag hoe er wordt omgegaan met bomen en bos langs wegen en in natuurgebieden. Dit speelt ook in Gelderland. De Statenvragen over de bomenkap langs de N319 (PS 2019- 363 en PS 2019-460), het debatverzoek en motie 19M20 over onderzoek naar houtkap (PS 2019-432) en het Burgerinitiatief Stop de Bomenkap N-wegen Gelderland (PS 2019-409) zijn daar voorbeelden van.

Lees meer...

De VVNH heeft Probos gevraagd de monitoring van de beleidsdoelstellingen voor het aandeel duurzaam geproduceerd hout opnieuw voor haar rekening te nemen. Voor de jaren 2010 t/m 2017 is deze monitoring inmiddels uitgevoerd.

Lees meer...

Collating data on volume of certified wood products has been an on-going challenge for some time. Neither FSC nor PEFC currently collect these data at source and trade federations and importers are often reluctant to share their own data when it is not in their interest to do so.

Lees meer...

Binnen het nieuwe raamwerkcontract tussen het Joint Researsch Centre (JRC) van de de EU en grote groep organisaties betrokken bij nationale bosinventarisaties in 19 Europese landen wordt specific contract 19 (SC19) uitgevoerd. Binnen SC19 staat het bos waarin geen houtoogst plaatsvindt centraal (Forest Not Available for Wood Supply (FNAWS)).

Lees meer...

De provincie Utrecht is ambitieus in haar energie- en klimaatdoelstellingen. Zij wil energieneutraal zijn in 2040 en heeft hiervoor een energieagenda opgesteld. Naast energiebesparing stimuleert zij ook het gebruik van duurzame brandstoffen. Binnen de provinciegrenzen worden nieuwe biomassainstallaties gerealiseerd. De provincie Utrecht vindt cascadering bij het gebruik van biomassa belangrijk en streeft naar een optimalisatie van het gebruik van biomassa uit Utrecht.

Lees meer...

De VVNH heeft Probos gevraagd de monitoring van de beleidsdoelstellingen voor het aandeel duurzaam geproduceerd hout opnieuw voor haar rekening te nemen. Voor de jaren 2010 t/m 2016 is deze monitoring inmiddels uitgevoerd.

Lees meer...

Het Compendium voor de Leefomgeving bevat twee indicatoren die betrekking hebben op het houtverbruik in Nederland (Balans voor hout en houtproducten voor Nederland en Balans van tropisch hout en houtproducten voor Nederland). In opdracht van het CBS actualiseerd Probos de informatie  en gegevens die zijn opgenomen in deze twee indicatoren.

Lees meer...

Probos has performed an analyses of the consumption of tropical primary timber product and the imports of wood pulp, paper and secondary paper products from tropical countries (incl. China) by EU member states. With the aim to identify those countries that have the highest share within the consumption and import. It also focused on identifying the most relevant actors in those countries. 

Lees meer...

Marktstudie, perspectieven en aanbevelingen voor een herziening van het bestaande Sectoraal Akkoord

Om de vooruitgang in het kader van het ‘Sectoraal Akkoord van 1 maart 2011 ter verhoging van het aandeel houtproducten uit duurzaam beheerde bossen’ in België te monitoren, heeft Probos samen het haar partner voor de derde keer het aandeel FSC- en PEFC-gecertificeerde primaire houtproducten op de Belgische markt in beeld gebracht. Bovendien is naar aanleiding van de plannen om een nieuw Sectoraal Akkoord op te starten, ook (verkennend) onderzoek gedaan naar gecertificeerd hout bij secundaire houtproducten en papier en karton. Verder is ook de herkomst en de evolutie van gecertificeerde houtproducten onderzocht en is een voorstel gedaan voor een toekomstige rapportering van het aandeel gecertificeerde houtproducten.

Lees meer...

De European Timber Trade Federation (ETTF) organiseert samen met EOS en één van de nationale brancheverenigingen de International Softwood Conference (ISC). Gedurende deze bijeenkomst wordt door de ETTF de naaldhoutmarkt in Europa vanaf de vraagkant gepresenteerd. ETTF heeft Probos gevraagd hiervoor de komende 3 jaar de relevante marktinformatie in de vorm van een PowerPoint-presentatie beschikbaar te stellen. Daarvoor analyseert Probos de meest recente gegevens uit de databases van Eurostat, UNECE en FAO.

Lees meer...

Op 4, 5 en 6 oktober 2017 organiseert GD Holz de International Softwood Conference in Hamburg. De gecombineerde ETTF en EOS marktenquête en de daaraan gelieerde marktrapporten van de verschillende deelnemende landen, vormen een belangrijke basis voor de inhoud van de ISC. Probos voert de gecombineerde ETTF en EOS marktenquête uit, verwerkt de gegevens en rapporteert de resultaten. Daarnaast zorgt Probos ervoor dat de landenrapporten die door de deelnemende landen worden opgesteld op tijd worden ontvangen en dat zij in het ISC’17 format worden omgezet en gepresenteerd.

Lees meer...

De provincie Gelderland wil graag inzicht in de hoeveelheid houtige biomassa die in potentie op een verantwoorde manier beschikbaar kan worden gemaakt binnen de provincie. In opdracht van de provincie heeft Probos samen met Borgman Beheer Advies een quick scan uitgevoerd om het verantwoord te oogsten potentieel houtige biomassa uit bos, landschap en bebouwde omgeving in kaart te brengen.

Lees meer...

De International Tropical Timber Organization (ITTO) heeft een contract ondertekend met de Europese Commissie om het project "Independent timber market monitoring: analysis of the reception of FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) licensed timber on the EU market as framed by VPAs (Voluntary Partnership Agreements)" te implementeren in het kader van de recente activiteiten van het ITTO-programma Bevorderen van de handel in tropisch hout en tropische houtproducten uit duurzaam beheerde en legaal geoogste bronnen.

Lees meer...

Nederland heeft zich internationaal verplicht tot het rapporteren van veel bos-gerelateerde zaken zoals emissie van broeikasgassen, houtoogststatistieken en biomassa, volgens de regelingen UNFCCC en Kyoto (categorie Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF), Global Forest Resource Assessment (GFRA), International Tropical Timber Organisation (ITTO/ITTA) en Forest Europe (voorheen Ministerial Conference on Protection of Forests in Europe, MCPFE). Voor al deze rapportages zijn gegevens uit bosinventarisaties nodig. De internationale rapportages zijn terugkerende verplichtingen die om een regelmatige update van de basisgegevens vragen. De onderliggende data die voor deze internationale verplichtingen en rapportages nodig zijn, worden verzameld in nationale bosinventarisaties. Met het ondertekenen van de Klimaatconventie en het Kyoto Protocol heeft Nederland zich verplicht tot het verzamelen en beschikbaar stellen van data voor de rapportages en toekomstprojecties.

Lees meer...

In opdracht van de Provincie Overijssel heeft Probos op basis van bestaande gegevensbronnen, maar aan de hand van eigen aannames het biomassapotentieel in de provincie Overijssel ingeschat. Dit potentieel is vervolgens gerelateerd aan de door de provincie geformuleerde doelen voor meer hernieuwbare energie. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens een informatiesessie in de Provinciale Staten.

Lees meer...

label