Skip to main content

Gemeenten bevorderen regionale biomassaketens

02 oktober 2017

Het project “Gemeenten bevorderen regionale biomassaketens” heeft als doel dat meer partijen zich effectief gaan inzetten voor lokale- en regionale biomassaketens. Het doel is zodoende bij te dragen aan de versterking, vergroting (‘meer PJ’s’) en verduurzaming van de lokale mobilisatie- en verwaarding van houtige biomassa voor hernieuwbare energie en/of biobased toepassingen. Gemeenten en hun partners worden concrete handvatten geboden om initiatiefnemers effectief te kunnen identificeren, stimuleren en ondersteunen.

Daartoe worden allereerst de geleerde lessen uit koploperprojecten, zowel succesvol als niet succesvol, in beeld gebracht. Het daaruit voortkomende kennisdocument wordt breed uitgezet en tijdens een werkbijeenkomst met nieuwe partners gedeeld. De deelnemende partijen krijgen als resultaat een beter inzicht in de succes- en faalfactoren en een beter beeld van de opties voor eigen rol en inzet. Het project breng nieuwe kansrijke regio’s voort en stimuleert gemeenten en hun partners in actie te komen. Het project staat ten dienste van het Actieplan Bos en Hout.

Informatie

uitvoerder(s): Jaap van den Briel, Martijn Boosten en Jasprina Kremers
opdrachtgever(s): RVO
periode van uitvoering: oktober 2017 – februari 2018