1. Gegevensvoorziening
  Betrouwbare statistieken en marktgegevens zijn van groot belang voor de kwaliteit van beleid, onderzoek en investeringsbeslissingen. Probos is de gegevensautoriteit op het gebied van bos en hout gerelateerde statistieken. Zij verzamelt, bewerkt, analyseert, communiceert en archiveert al decennialang statistieken en marktgegevens op het gebied van bos en de bosketens, waaronder hout. Hierdoor is veel ervaring en specifiek vakmanschap ontwikkeld. Daarnaast is er een vertrouwensband opgebouwd met bedrijven en organisaties die aan Probos gegevens verstrekken. Dit stelt Probos niet alleen in staat om veel uiteenlopende vragen over de ontwikkelingen in het bos en de bosketens te beantwoorden, maar ook om een zeer hoge kwaliteit van de gegevens te garanderen.
  Naar projecten 'Gegevensvoorziening' ...

 2. Duurzame ketens
  Bos- en landschapsbeheer staat niet op zichzelf, maar wordt door talloze actoren en sectoren beïnvloed. Rondom het bos zijn er diverse ketens die van invloed zijn op het beheer. Aan de voorkant van de keten zijn er de toeleverende partijen, zoals kwekers, machinefabrikanten en loonwerkers. Aan de achterkant van de keten zijn er de afnemers van producten en diensten uit het bos, zoals de hout- en biomassahandel, recreatieondernemers, waterbedrijven en omwonenden. Probos draagt meer kennisopbouw en het ontwikkelen van innovatieve technieken en methoden er toe bij dat de verschillende bosketens via hun handelen bijdragen aan duurzaam bosbeheer. Dit gebeurt door ontwikkeling van producten en diensten en door ketens economisch weerbaarder te maken door nieuwe verdienmodellen en tevens producten en diensten die het bos levert maatschappelijk relevanter te maken. Ook gaat het over meer eigentijdse invulling van functiebeloning. Het bos levert immers zowel publieke- als commerciële diensten. Voor het kunnen leggen van scherpere accenten in het beheer, zoals bij Klimaat Slim Bosbeheer, is het dan wel nodig de output te belonen. Nu worden functies veelal impliciet gewaardeerd. Dit draagt ook bij aan de verduurzaming van de bosketens zelf, waaronder de hout-, plantsoen- en gastvrijheidsketen.
  Naar projecten 'Duurzame ketens' ...

 3. Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties
  Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties is gebaseerd op vakkennis, gebiedskennis en een langetermijnvisie. Bij de planning en de uitvoering is het daarbij belangrijk dat er een goede balans is tussen economische, ecologische en sociale bosfuncties. Probos probeert knelpunten voor duurzaam bos- en landschapsbeheer en kansen voor verbetering in een vroeg stadium te identificeren. Op basis hiervan ontwikkelt Probos nieuwe kennis en innovatieve methoden en producten om knelpunten op te lossen of kansen te benutten, onder meer door praktijkonderzoek. Hierbij kunnen alle onderwerpen aan de orde komen die in de dagelijkse praktijk van het bosbeheer van belang zijn, zowel op ecologisch, economisch als sociaal-cultureel vlak. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:
  • Het stimuleren van het opstellen en het handelen vanuit een langetermijnvisie. Aan de langetermijnvisie dient een goede belangenafweging tussen ecologie, economie en sociale aspecten ten grondslag te liggen.
  • Het stimuleren van de opbouw van vak- en gebiedskennis en het aandragen van kennis en nieuwe methoden en technieken op het vlak van:
   • Economie: o.a. hout(teelt), biomassa, functiewaardering, niet-houtige bosproducten, ecosysteemdiensten;
   • Sociale aspecten: o.a. recreatie, sport, cultuurhistorie, Arbo, vrijwilligerswerk; en
   • Ecologie: o.a. herstel van bosecosystemen, vergroten van biodiversiteit.
  Naar projecten 'nnovaties in beheer en ondersteunen van organisaties' ...

 4. Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa
  Probos ziet houtige biomassa als een belangrijke economische drager voor beheer en instandhouding van bos, natuur, landschap en stedelijk groen. Lees meer over de visie van Probos op biomassa.
  Naar projecten 'Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa' ...

 5. Bosuitbreiding
  Bossen vervullen vele economische, ecologische en sociale functies en voorzien daarom in een grote maatschappelijke behoefte. Net als in veel andere landen is in Nederland het bosareaal desondanks zeer beperkt, zeker in drukbevolkte delen van het land. Probos stimuleert de aanleg van nieuwe bossen door bijvoorbeeld concrete oplossingen te bedenken voor de planologische, financiële en bestuurlijke knelpunten waarmee bosuitbreiding te kampen heeft. Ook probeert Probos de kwaliteit van bebossingsprojecten te vergroten door hiervoor kennis en innovatieve concepten die aansluiten bij de (toekomstige) maatschappelijke behoeften te ontwikkelen en over te dragen aan personen die betrokken zijn bij de aanleg van nieuwe bossen.
  Naar projecten 'Bosuitbreiding' ...
label