Skip to main content

De bestrijding van invasieve uitheemse plantensoorten

11 april 2013

Sommige uitheemse planten, struiken en bomen (exoten) die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied vestigen, vermeerderen zich daar explosief en worden daarom als invasief geclassificeerd. Ze komen in dusdanig grote aantallen en schaal voor dat ze een bedreiging zijn voor de lokale inheemse flora en voor het functioneren van natuurlijke ecosystemen.

Veel beheerders van bos, natuur, wegen, waterlopen en openbaar groen hebben in het beheer al te maken met deze soorten, herkennen de problematiek en beseffen zich dat het tijd wordt om deze soorten op een structurele manier te gaan bestrijden. Er worden nu willekeurig diverse methodes uitgeprobeerd met wisselende resultaten, maar er is geen sprake van kennisopbouw of kennisuitwisseling. Hierdoor gaat veel tijd, energie en geld verloren. Om te voorkomen dat dit proces zich doorzet heeft Probos in opdracht van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, Gemeente Renkum, Provincie Gelderland en de Waterschappen Brabantse Delta, Aa & Maas, Rivierenland, en Vallei & Eem de beschikbare (praktijk)informatie over het bestrijden en beheersen van een zestal invasieve uitheemse plantensoorten verzameld en gebundeld in een rapport en praktijkgids.

Het betreft de volgende zes soorten:

  • reuzenberenklauw
  • Amerikaanse vogelkers
  • hemelboom
  • rododendron
  • (Japanse) duizendknoop
  • reuzenbalsemien

In het kader van dit project werden een vijftal bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werd een overzicht gegeven van bestrijdingsmethoden en van de ecologie van deze soorten. Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten was een veldbezoek op een interessante locatie waar bestrijdingservaringen zijn opgedaan. De beheerders van de bezochte gebieden wilden de opgedane kennis namelijk graag met collega beheerders delen en hier verder over discussiëren.

Locaties en data:

Presentaties

Invasieve uitheemse planten in het beheer, Casper de Groot

Informatie

Dit project wordt uitgevoerd door Stichting Probos en wordt gefinancierd door:E20110906 logos